Lütfen bekleyiniz...

Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

5941 sayılı Çek Kanunu’nun Geçici 3. Maddesinde Yapılan Değişiklikle Çekin Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olduğuna İlişkin Hükmün Uygulanması 31/12/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Haber Tarihi: 02.02.2021

* 31/12/2020 Tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kanun’un 26. Maddesi ile, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun Geçici 3. maddesinde yapılan değişiklik ile, çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin hükmün uygulanması 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

* Mezkûr Kanun’un ilgili maddesine aşağıda yer verilmiştir;

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ

ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN

 

Kanun No. 7262                                                                                                        Kabul Tarihi: 27/12/2020

MADDE 26 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Kanunun;

a) 28 ila 34 üncü maddeleri 1/4/2021 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/12/2020