Lütfen bekleyiniz...

Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haftanın Kararı (02.04.2018)

Haber Tarihi: 02.04.2018

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/8774

Karar Numarası: 2017/5376

Karar Tarihi: 16.10.2017

MUHABİR MASRAFI VE ŞUBE MASRAFI İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - Taraflar Arasında Çek Tahsilatına İlişkin Sözleşme İmzalandığı - Sözleşmeye Göre Bankanın Çekin Tahsilini Belli Bir Ücret Karşılığı Üstlenmiş Olup Garanti Altına Girmediği - Bankanın Bu İşler İçin Masraf Yaptığı - Çek Tahsili İçin Gerekli İşlemin Yapılmasının Ücrete Hak Kazanmak İçin Yeterli Olduğu - Ticari İlişkinin Tarafı Olmayan Bankanın Tahsil Ettiği Çekle İlgili Olarak Yurtdışı Bankaya Sahtecilik Nedeni İle Çek Bedelini Ödemesi Halinde Bunu Kendi Akidine Rücu Edebileceği -Bankanın Akde ve Bankacılık Yasalarına Aykırı Bir Eylem ve İşlemi Olmadığı

BANKANIN TAHSİL ETTİĞİ ÇEKLE İLGİLİ OLARAK YURTDIŞI BANKAYA SAHTECİLİK NEDENİ İLE ÇEK BEDELİNİ ÖDEMESİ HALİNDE BUNU KENDİ AKİDİNE RÜCU EDEBİLECEĞİ - Taraflar Arasında Çek Tahsilatına İlişkin Sözleşme İmzalandığı - Sözleşmeye Göre Bankanın Çekin Tahsilini Belli Bir Ücret Karşılığı Üstlenmiş Olup Garanti Altına Girmediği - Bankanın Bu İşler İçin Masraf Yaptığı - Çek Tahsili İçin Gerekli İşlemin Yapılmasının Ücrete Hak Kazanmak İçin Yeterli Olduğu - Bankanın Akde ve Bankacılık Yasalarına Aykırı Bir Eylem ve İşlemi Olmadığı - Muhabir Masrafı ve Şube Masrafı ile Manevi Tazminat İstemi

ÖZETİ: Taraflar arasında çek tahsilatına ilişkin sözleşme imzalandığı, sözleşmeye göre davalı bankanın çekin tahsilini belli bir ücret karşılığı üstlenmiş olup garanti altına girmediği, davalı bankanın bu işler için masraf yaptığı, çek tahsili için gerekli işlemin yapılmasının ücrete hak kazanmak için yeterli olduğu, ticari ilişkinin tarafı olmayan davalı bankanın tahsil ettiği çekle ilgili olarak yurtdışı bankaya sahtecilik nedeni ile çek bedelini ödemesi halinde bunu kendi akidine rücu edebileceği, davalının akde ve bankacılık yasalarına aykırı bir eylem ve işlemi olmadığı gerekçesiyle davanın reddi gerekmektedir.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/12/2015 tarih ve 2014/790-2015/1005 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İsmail Kalem tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalının, müvekkilinin ihracat yapacağı Nijerya'da bulunan W. Marketing Company şirketiyle anlaşması gereği anılan firmanın gönderdiği, beş adet çekten üç adetinin tahsile uygun olduğunu belirtip şube masrafı olarak çek başına 100 TL ve banka muhabir masrafı olarak da çek başına 40 USD talep ettiğini, çeklerden sadece 24.07.2013 tarihli 3.875 USD tutarlı çekin tahsil edildiğini, diğer iki çekin tahsil edilemediğini, bu aşamada müvekkilinin hesabından 300 TL ve 120 USD kesildiğini, sonra firmanın gönderdiği yedi adet çekten üç adedinin tahsile uygun olduğunu bildirdiğini, bu üç çekten de 3.238,19 USD ve 843 USD tutarlı iki adedinin tahsil edildiğini, diğer çekin ise tahsil edilememesine rağmen masrafının kesildiğini, böylelikle toplamda 7.956.19 USD tahsilat yapıldığını, ihracat gerçekleştirildikten altı ay sonra davalı tarafından 3.238.19 USD tutarlı çekin cirosunun sahte olduğu yönünde bir muhabir mesajı alındığının bildirildiğini ve bir işlem yapılmadığını, ne var ki davalı banka tarafından açıklama yapılmadan 3.875 USD tutarlı çekin cirosu sahte olduğu için bu bedelin hesaptan çekildiğini, davalının çeklerin ödemeye uygunluk araştırmasını eksik yaptığını, tahsil edemediği çeklerin de ücretini tahsil ettiği halde gerekli ihtimamı göstermediğini ileri sürerek. 3.875 USD ile 200 USD muhabir masrafı ve 500 TL şube masrafının olay tarihinden itibaren ticari faizi ile, 3.000,- TL manevi tazminatın ise olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, 3.875 USD tutarlı çekin tahsil edilerek davacı hesabına geçildiğini, ancak çek sahte olduğundan bu bedelin muhabirce hesaptan alınması ile kesildiğini, müvekkilince düzenlenen çek teslim tutanaklarında bu konudaki işleyişin belirtildiğini ve davacı şirket yetkilisinin imzasının bulunduğunu, masrafların haksız olduğu iddiasının yerinde olmadığını savunarak davanın reddi istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında çek tahsilatına ilişkin sözleşme imzalandığı, sözleşmeye göre davalı bankanın çekin tahsilini belli bir ücret karşılığı üstlenmiş olup garanti altına girmediği, davalı bankanın bu işler için masraf yaptığı, çek tahsili için gerekli işlemin yapılmasının ücrete hak kazanmak için yeterli olduğu, ticari ilişkinin tarafı olmayan davalı bankanın tahsil ettiği çekle ilgili olarak yurtdışı bankaya sahtecilik nedeni ile çek bedelini ödemesi halinde bunu kendi akidine rücu edebileceği, davalının akde ve bankacılık yasalarına aykırı bir eylem ve işlemi olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 16/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.legalbank.net